آیا بارسلونا موفق به کسب 3 گانه می شود؟
(69.44%) 25
بله
(30.55%) 11
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 36